Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV

Logo

                 

Název projektu: Hasičská zbrojnice JSDH Paskov

Číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002951

Dotační program: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy a název výzvy: 06_16_055, 36. Výzva IROP - STANICE IZS - SC 1.3

 

Časová osa realizace:        25.8.2016 – podpis smlouvy na projektovou dokumentaci Hasičská zbrojnice JSDH

      Paskov;

4. Q 2016 – dodání projektové dokumentace, podaná žádost o stavební povolení a

      žádost o poskytnutí dotace;

28.12.2017 – vydáno stavební povolení s nabytím právní moci.

6.3.2018 – rozhodnutí o poskytnutí dotace;

8.10.2018 – podepsána smlouva na demolici stávajícího objektu;

25.04.2019 – podepsána smlouva na výstavbu Hasičské zbrojnice JSDH Paskov;

26.04.2019  - zahájena demolice objektu;

17.06.2019- zahájena výstavba objektu (doba realizace 400 dnů);

3Q. 2020 – kolaudace objektu;

4Q. 2020 – zahájení provozování objektu;

Hlavní cíl projektu: Je posílení infrastruktury a zázemí jednotky SDH Paskov pro zvýšení její připravenosti k řešení mimořádných událostí, zejména s důrazem na odstraňování důsledků nadměrných sněhových srážek a masivních námraz a havárií nebezpečných látek. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím výstavby nové hasičské zbrojnice v Paskově v souladu s normou ČSN 73 5710.

Výstupem projektu, resp. indikátorem bude "Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS" v počtu jednoho objektu.

Specifický cíl projektu

- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof;

Dílčí cíle projektu

- snížení negativních jevů mimořádné události;

- zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací;

- zrychlení akceschopnosti JSDH Paskov;

- zvýšení bezpečnosti členů jednotky při výjezdu techniky JSDH Paskov;

- dispozičně odpovídající uspořádání místností ve zbrojnici;

- dostatečná parkovací stání před zbrojnicí;

- hasičská zbrojnice v souladu s normou ČSN 73 5710;

- zkvalitnění ochrany zdraví, životů a majetku obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a osob pracujících v hasebním  

 obvodu JSDH Paskov.

                                                                                                            Ing. Zdeněk Bělík