Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Město Paskov

 

V ý r o č n í  z p r á v a  za  rok 2011

 

O "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svo-bodném přístupu k informacím", ve znění pozdějších změn.

 

V souvislosti s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, zveřejňuje Městský úřad Paskov tuto výroční zprávu:

 

a) U městského úřadu bylo v roce 2011 podáno:

   97 – žádostí o sdělení soudů a Policie ČR, 30 - žádostí

   o poskytnutí údajů z informačního systému obce, 3 žádosti

   o poskytnutí informací z oblasti investiční výstavby

   města.         

   Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo vydáno žádné.

 

b) Odvolání proti rozhodnutí podle tohoto zákona nebylo podá-

   no žádné.

 

c) Rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí

   povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí

   informace dle uvedeného zákona nebyl vydán žádný.

 

d) Výhradní licence dle tohoto zákona nebyla podána žádná.

 

e) Stížnosti podle § 16a na postup při vyřizování žádosti     

   o informace nebyly podány žádné.

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona nebyly

   podány žádné.

 

V Paskově dne 15.2.2012

                        

 

                                  Marie Strnadlová

                            vedoucí odboru správních činností