Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Rozpočtový výhled na léta 2010 - 2013

 

P Ř Í J M Y 2010 2011 2012 2013
D A Ň O V É 34.000 34.500 35.000 35.500
N E D A Ň O V É 7.000 7.000 7.100 7.100
K A P I T Á L O V É 50      
D O T A C E 1.000 1.000 1.000 1.000
PŘÍJMY CELKEM 42.050 42.500 43.100 43.600
F I N A N C O V Á N Í 2010 2011 2012 2013
SPLÁTKY ÚVĚRU 00 00 00 00
PŘEBYTEK (rezerva) 2.000 2.000 2.000 2.000
FINANCOVÁNÍ 2.000 2.000 2.000 2.000
V Ý D A J E 2010 2011 2012 2013
ÚROKY Z ÚVĚRU 00 00 00 00
BĚŽNÉ VÝDAJE 35.050 35.550 36.100 36.600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7.000 7.000 7.000 7.000
VÝDAJE CELKEM 44.050 44.500 45.100 45.600


Komentář k rozpočtovému výhledu

 

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč . Rozpočtový výhled je odvozen od navrže ného rozpočtu obce na rok 2008. Platí pravidlo P+F=V.

Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů.

U příjmů daňových je počítáno s meziročním navýšením, které kopíruje předpokládanou míru hospodářského růstu, případně inflace. Dotace zahrnují příspěvky ze SR na správu.

Financování zahrnuje cíleně vytvářené přebytky rozpočtu - financování zvýšených výdajů (vyúčtování energií apod.) na počátku následujícího roku a zálohy příspěvkovým organizacím.

Výdajejsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech.

Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a  zahrnují pravidelně se opakující výdaje na provoz obce( energie, běžné opravy a údržby, mzdy, odměny členům ZO, příspěvky PO-MŠ a ZŠ, atd).

Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz obce. Kapitálové výdaje lze použít na investice, případně na opravy a údržbu obecního majetku většího rozsahu..

Poznámka : Do příjmů ani do výdajů nejsou zahrnuty položky „daň z příjmů právnických osob odváděná obcemi“, které nejsou předem známy a rozpočtem prochází pouze účetně.

Rozpočtový výhled sestavil 4. 3. 2009           Ing.Petr Pauk, starosta obce

Schváleno ZO v Paskově dne 19. 3. 2009