Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Územní plán

 původní územní plán ZDE

 
Změna č. 2 územního plánu města Paskov účinná od 9.12.2019

Právní stav

 

 

Pořozovatelem Územního plánu města Paskov je Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje - úsek územního plánování, Magistrátu města Frýdek-Místek

Kontaktní osoba: Ing. Aneta Hluchníková, tel.: 558 609 273

 

 

Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF pro jejich zobrazení je potřeba mít na  svém PC inistalovánu čtečku PDF souborů např. Acrobat reader

Pořizování územních plánů

Převzato od Magistrátu města Frýdku-Místku  - odbor územního územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje

______

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Občan a pořizování územních plánů.

04. Základní informace k  životní situaci

Územní plán obce může po dokončení a vydání výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto je veřejně projednáván a vlastník i  kterýkoliv občan mohou při projednávání zadání, konceptu řešení i návrhu hájit svá práva uplatňováním námitek (vlastník) a připomínek (kdokoliv).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, občanské sdružení, právní zástupce občana, zástupce veřejnosti (dále jen "občan").

06. Jaké jsou podmínky a  postup pro řešení životní situace

Při pořizování územních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve všech fázích pořizovacího procesu při projednávání:

  • zadání,
  • konceptu a 
  • návrhu územně plánovací dokumentace.

Občan má následující úlohy a pravomoci v procesu pořizování územního plánu (dále jen "ÚPD"):

1) Pořizovatel zajistí zveřejnění návrhu zadání a  jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení  oznámení o projednávání zadání na úřední desce. Návrh zadání musí být veřejně přístupný u  pořizovatele, případně na dalších, ve vyhlášce uvedených místech. Každý občan má možnost se s návrhem zadání seznámit a může také písemně uplatnit své připomínky ve výše uvedené lhůtě 30 dnů.

2) O konceptu územního plánu obce se koná veřejné projednání spojené s výkladem. Den a místo veřejného projednání musí pořizovatel ÚPD oznámit veřejnou vyhláškou nejméně 15 dnů předem a zajistí, aby po dobu 30 dnů byl koncept územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou územní plán pořizuje. Připomínky mohou občané uplatňovat nejpozději do 15 dnů od veřejného projednání. Majitelé pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva jsou dotčena připravovaným územním plánem (navrhovanými veřejně prospěšnými stavbami, veřejně prospěšnými opatřeními a zastavitelnými plochami), mohou podat námitky nejpozději do 15 dnů od veřejného projednání.

3) O návrhu územního plánu se koná veřejné projednání. Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů byl návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a obce, pro kterou územní plán pořizuje. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze majitelé pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a  zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Nejpozději při veřejném projednání  může každý uplatnit své připomínky a výše uvedené osoby své námitky. Námitka musí mít odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.

4) Územní plán vydává zastupitelstvo obce.  

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Občan by měl sledovat vývěsku obce a internetové stránky obce, kde se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na  obecním úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Občan situaci řeší na výše zmíněném místě (viz bod 8.) se zaměstnanci příslušných oddělení, a to v termínech uvedených ve vyhláškách zveřejněných na úřední desce obce a na internetových stránkách obce.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné. Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, měl by být schopen vlastnictví nemovitosti prokázat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro  vyřízení

Lhůty pro  jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Informujte se na příslušných obecních,  zda elektronickou službu v tomto případě umožňují.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán, nejsou podle správního řádu žádné opravné prostředky. Mimořádným opravným prostředkem je přezkum podle správního řádu, který provádí správní soud.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nezákonném postupu může v krajním případě dojít až k pozastavení platnosti územního plánu a následnému rozhodnutí soudu o jeho platnosti.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Obraťte se  na příslušný obecní úřad, popř. krajský úřad, v mimořádných případech na  Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje

26. Kontaktní osoba

Ing.arch. Zuzana Břachová, Ing. Antonín Vantuch, pí. Dagmar Vašicová, Ing. Hana Mrózková, Bc. Marcela Čudková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 06. 2008 

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a  poznámky k řešení životní situace