Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Rozpočtový výhled na roky 2010 - 2013

P Ř Í J M Y

2010

2011

2012

2013

D A Ň O V É

34.000

34.500

35.000

35.500

N E D A Ň O V É

7.000

7.000

7.100

7.100

K A P I T Á L O V É

50

 

 

 

D O T A C E

1.000

1.000

1.000

1.000

PŘÍJMY CELKEM

42.050

42.500

43.100

43.600

F I N A N C O V Á N Í

2010

2011

2012

2013

SPLÁTKY ÚVĚRU

00

00

00

00

PŘEBYTEK (rezerva)

2.000

2.000

2.000

2.000

FINANCOVÁNÍ

2.000

2.000

2.000

2.000

V Ý D A J E

2010

2011

2012

2013

ÚROKY Z ÚVĚRU

00

00

00

00

BĚŽNÉ VÝDAJE

35.050

35.550

36.100

36.600

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

7.000

7.000

7.000

7.000

VÝDAJE CELKEM

44.050

44.500

45.100

45.600

Komentář k rozpočtovému výhledu

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč . Rozpočtový výhled je odvozen od navrže ného rozpočtu obce na rok 2008. Platí pravidlo P+F=V.

  • Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů. U příjmů daňových je počítáno s meziročním navýšením, které kopíruje předpokládanou míru hospodářského růstu, případně inflace. Dotace zahrnují příspěvky ze SR na správu.
  • Financování zahrnuje cíleně vytvářené přebytky rozpočtu - financování zvýšených výdajů (vyúčtování energií apod.) na počátku následujícího roku a zálohy příspěvkovým organizacím.
  • Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a  zahrnují pravidelně se opakující výdaje na provoz obce( energie, běžné opravy a údržby, mzdy, odměny členům ZO, příspěvky PO-MŠ a ZŠ, atd).
  • Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz obce. Kapitálové výdaje lze použít na investice, případně na opravy a údržbu obecního majetku většího rozsahu..
  • Poznámka: Do příjmů ani do výdajů nejsou zahrnuty položky „daň z příjmů právnických osob odváděná obcemi“, které nejsou předem známy a rozpočtem prochází pouze účetně.

Rozpočtový výhled sestavil 4. 3. 2009           Ing.Petr Pauk, starosta obce

Schváleno ZO v Paskově dne 19. 3. 2009

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na